HBZSBanská záchranná služba (BZSl) je jednou zo základných záchranných zložiek integrovaného záchranného systému (IZS) Slovenskej republiky. 

Je ustanovená zo Zákona č. 51/88 Zb., § 7 „o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe.“ Súčasne je určená ako jedna z troch záchranných zložiek pre potreby riešenia a prevencie závažných priemyselných havárií.

Úlohou banskej záchrannej služby je:

Vykonávať záchranné práce, rýchle a účinné zásahy na:

a/ záchranu ľudských životov a majetku pri závažných prevádzkových nehodách vrátane poskytovania prvej pomoci v podzemí

b/ zdolávanie závažných prevádzkových nehôd, najmä výbuchov plynov a uhoľného prachu, banských požiarov, prietrží hornín a plynov, erupcie ropy a zemného plynu,

prievalov vôd, plynov, bahnín a tekutých pieskov, závalov banských diel a porúch vo vetraní (ďalej len „havárie“)

c/ odstraňovanie následkov havárií.

Banská záchranná služba ďalej:

a/ vykonáva aj iné práce v nedýchateľnom alebo zdraviu škodlivom prostredí

b/ spolupracuje pri havarijnej prevencii a zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky najmä tým, že vykonáva prehliadky pracovísk, kontroly prostriedkov na zdolávanie havárií, školenie a výcvik pracovníkov.

 Vzťažná legislatíva

 a/ Zákon č. 51/1988 Zb. „o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe“ s jeho platnými novelami, Zákonom č. 533/2004 Z. z. a Zákonom č. 577/2007 Z. z. § 7

 b/ Zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme s jeho platnou novelou a doplneným
     Zákonom č. 10/2006 Z. z. a Zákonom č. 579/2004 Z. z. § 8

c/ Zákon č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
    č. 587/2004 Z. z., Zákon č. 277/2005 Z. z. § 21

d/ Vyhláška SBÚ č. 69/1988 Zb. o banskej záchrannej službe.

 Organizácia banskej záchrannej služby

Organizačná schéma banskej záchrannej služby je v súčasnosti dvojstupňová :

1. stupeň - Hlavná banská záchranná stanica (HBZS)

2. stupeň - závodné banské záchranné stanice (ZBZS).

Celá činnosť banskej záchrannej služby je riadená v súlade s Vyhláškou SBÚ č. 69/1988 Zb. o banskej záchrannej službe.

V rámci integrovaného záchranného systému má HBZS postavenie samostatného operačného strediska s celoslovenskou pôsobnosťou.

V súčasnosti HBZS zastrešuje 6 ZBZS rozmiestnených v rámci územia SR.

 Pôsobnosť HBZS

 HBZS zabezpečuje banskú záchrannú službu pre organizácie:

- vykonávajúce banskú činnosť

- vykonávajúce činnosť banským spôsobom, kde to stanoví štátne banská správa

- spadajúce do pôsobnosti Zákona č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií

- pre potreby IZS vo vzťahu k civilnému (nebanskému) sektoru.

 Systém činnosti HBZS

 HBZS je organizovaná ako stála (nepretržitá) pohotovostná služba pozostávajúca z:

1. vedúceho pohotovostnej služby

2. dvoch pohotovostných čiat banských záchranárov

3. mechanika banskej záchrannej služby

4. lekára - banského záchranára

5. vodiča.

Uvedené personálne obsadenie pohotovostnej služby tvorí 2 výjazdové skupiny:

1. výjazdová skupina banských záchranárov v počte 7 osôb

2. výjazdová skupina lekára pre potreby úrazových a akútnych stavov v podzemí.

Zásahová činnosť v obvode pôsobnosti HBZS

Ročne sa počet zásahov pohybuje v počte od 30 do 60 zásahov s celkovou dobou trvania 500 - 2 000 hodín

 Financovanie banskej záchrannej služby a HBZS

Financovanie činnosti banskej záchrannej služby a HBZS je v súlade s § 7, ods. 3 Zákona č. 51/1988 „o banskej činnosti, výbušninách a štátnej banskej správe.“

Výpis paragrafového znenia:

„Banskú záchrannú službu vykonávajú banské záchranné stanice. Organizácie podľa odsekov 1. a 4. sú povinné v rámci svojich spoločných úloh v oblasti banskej záchrannej

služby zriadiť a udržiavať HBZS a podieľať sa na úhrade nákladov na jej zriadenie, vybavenie a činnosť.“