V mesiaci október 2016 boli banskí záchranári požiadaní o výkon komerčného zásahu, počas ktorého bola vyčistená časť primárneho fermentora po poruche miešadla a zároveň bol vyčistený priestor jímky fermentora, spojazdnený podávač biomasy, opravené kotvenia stojíny miešadla a z telesa fermentora boli vyprostené cudzie predmety. Výška hladiny biomasy počas prác 0,5 – 1,0 metra a plné metánové zaťaženie.

 

Bioplyn Smrkovice 01Bioplyn Smrkovice 02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bioplyn Smrkovice 03Bioplyn Smrkovice 04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bioplyn Smrkovice 05Bioplyn Smrkovice 06

 

 

 

 

V mesiacoch apríl a júl 2015 počas štyroch zmien  banskí záchranári na základe požiadavky prevádzkovateľa vykonali zmenu spôsobu kotvenia stojín miešadiel vo všetkých fermentoroch. Pri tejto činnosti bolo do podlahy fermentorov spolu navŕtaných 24 vývrtov s osadením nerezových kotiev triedy A4. Výška hladiny biomasy bola 0,8 metra. Všetky činnosti boli vykonané pri plnom metánovom zaťažení.

 

Bioplyn Kraliky 01Bioplyn Kraliky 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bioplyn Kraliky 02Bioplyn Kraliky 04

V mesiaci január 2015 bol vykonaný banskými záchranármi komerčný zásah vo fermentore bioplynovej stanice Kamenica nad Cirohou.

Počas zásahu bol vyčistený nános pevného sedimentu v telese primárneho fermentora ktorý sa utvoril po poruche miešadla. Práce trvali dve pracovné zmeny.

 

Bioplyn Kamenica 01Bioplyn Kamenica 02

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Bioplyn Kamenica 03Bioplyn Kamenica 04

Banskí záchranári, špeciálne cvičení aj na práce v nedýchateľnom či zdraviu škodlivom prostredí, zasahovali v bioplynovej stanici v Chynoranoch. Požiadala ich o to 4. septembra spoločnosť Biochyn Piešťany.

„Našou úlohou bola demontáž a doprava jedného miešadla do vonkajšieho prostredia v koncovom sklade bioplynovej stanice Chynorany. Vykonali sme ich v ten istý deň v popoludňajších hodinách, počas sedemhodinového komerčného záchranárskeho zásahu. Tiež aj prieskum celého telesa koncového skladu so spracovaním podrobnej fotodokumentácie“, uviedol Marián Paulík, vedúci zásahu. Na základe zistených skutočností v koncovom sklade a po dohode s prevádzkovateľom ich práce pokračovali od 14. septembra počas nasledujúcich piatich dní. Tomuto predchádzala zo strany záchranárov aj objednávateľa náročná príprava. „Týkala sa hlavne materiálového zabezpečenia. Vzhľadom na charakter prostredia v koncovom sklade bioplynovej stanice musí byť použitý len nerezový materiál triedy A4 alebo plast“, doplnil Marián Paulík. „Vymenili sme vedenia prívodných motorových káblov k jednotlivým miešadlám, zdemontovali ďalšie miešadlo, vykonali údržbu vykurovacích rozvodov a zmontovali vákuové zvony pri každom otvore koncového skladu. Počas týchto prác sme pomocou hydraulickej vŕtačky do betónového ostenia navŕtali a osadili 180 nerezových kotiev“.

Pre úspešné a bezpečné uskutočnenie zásahu si banskí záchranári vytvorili vhodné pracovné podmienky. Postavili šesť metrov vysoké lešenie, závesné plošiny a prechodové lávky. Všetky práce vykonávali za plného metánového zaťaženia pri vysokých teplotách a výške hladiny biomasy 0,80 metra. 

 

Chynorany 01

 Chynorany 03Chynorany 02

Už niekoľko rokov je naša spoločnosť úspešná ako dodávateľ prác pri odstraňovaní porúch v zásobníkoch na ropu pre akciovú spoločnosť Transpetrol. Väčšina vykonaných prác spočíva hlavne v zdokumentovaní a odstránení možnej poruchy odvodňovacieho systému plávajúcej strechy (pantografu). Práce sa vykonávajú v nedýchateľnom a zdraviu škodlivom prostredí, s možnosťou výskytu výbušnej zmesi. Poruchy odstraňujú dve dvojčlenné čaty s vedúcim základne a mechanikom dýchacej techniky. Počas prác sú používané OOPP s ochranou celého povrchu tela a dýchacích ciest autonómnymi dýchacími prístrojmi.

 

Budkovce 2013 02

Budkovce 2013 01

V roku 2013 banskí záchranári demontovali pre spoločnosť Handlovská energetika, s.r.o. elektrostatické odlučovače, ktoré v minulosti slúžili na odlučovanie tuhých častíc z exhalátov pri spaľovaní uhlia.

Jednalo sa o o dva samostatné priemyselné odlučovače s priečnym poľom, so súvisiacou technológiou a dymovodmi.

Odlučovače o rozmeroch 5 x 10 x 16 m a dymovody boli uložené na nosnej konštrukcii vo výške 10 – 20 m. Všetky práce boli vykonávané ako práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou s osobným zaistením pracovníkov pomocou lezeckej techniky. Pri demontáži odlučovačov a dymovodov bol zvlášť vyseparovaný a odovzdaný nebezpečný odpad kategórie 170601 (sklená vata) s ktorým boli elektrostatické odlučovače a dymovody v dĺžke 230 m tepelne izolované.

Postupne s elektrostatickými odlučovačmi bola zdemontovaná aj súvisiaca technológia ako el. transformátory, dopravníky, nádrže, el. rozvádzače, čerpadlá, potrubia, armatúry a spalinové ventilátory.

Práce boli sťažené najmä tým, že kompletná technológia vrátane prevádzkovej budovy musela byť zdemontovaná šetrne, tak aby sa nepoškodila a ostala zachovaná časť konštrukcie nosného skeletu odlučovačov a prevádzkovej budovy pre ich budúce využitie pre novú stavbu.

Pri prácach boli použité vysokozdvižné plošiny, žeriavy s nosnosťou 20 a 28 t, impaktory, bežné stavebné mechanizmy ale aj najnovšie technológie na šetrné rezanie železobetónu o veľkých hrúbkach.

Práce boli úspešne zvládnuté bez pracovného úrazu za šesť týždňov.

HE 01HE 02  HE 03

 

HE 04HE 05HE 06

 

V mesiaci máj 2013 sme spolupracovali pri odstraňovaní elektrárenského popolčeka z hluchých priestorov kotlov a komínov v ENO Nováky. Práce vykonávali dve dvojčlenné čaty v zmysle technologického postupu na základe požiadaviek prevádzkovateľa. Na odsávanie popolčeka bol využívaný sací bager. Pracovné podmienky v telesách kotlov boli veľmi náročné, nakoľko boli negatívne ovplyvňované vysokou teplotou popola a veľkým množstvom polietavých častíc.
 
 
Eno 2013 02
Eno 2013 01
V mesiacoch október a november sme boli požiadaní prevádzkovateľom bioplynovej stanice CHMEL, s.r.o. Pochvalov v Českej republike o vykonanie zásahu vo fermentoroch bioplynovej stanice pri plnom metánovom zaťažení. Jednalo sa o zmenu spôsobu uchytenia stojín desiatich miešadiel do podlahy primárnych aj sekundárnych fermentorov. Výška hladiny biomasy bola pri prácach cca 80cm. Práce boli v požadovanom rozsahu vykonané, čo zabezpečilo prevádzkovateľovi bioplynovej stanice minimálne straty.
 
Pochvalov 01
 Pochvalov 02Pochvalov 03
 
  
Pochvalov 09
Pochvalov 12
 Pochvalov 13
 
 
 
 
Pochvalov 06
Pochvalov 11Pochvalov 04
 
 
 
 
Pochvalov 05
Pochvalov 07Pochvalov 08
 
  
 

Kontrola stavu sa uskutočnila pre Slovenské elektrárne, a.s., závod Vodné elektrárne Trenčín, vo vnútornej šikmej časti privádzača P2-  PVE Čierny Váh. Teleso privádzača je oceľová rúra priemeru 3800mm, v šikmej časti s úklonom 450 a dĺžkou 560m. Vstup do privádzača je možný len za pomoci lezeckej techniky. Úlohou akcie bolo vstúpiť do šikmej časti privádzača, prekontrolovať stav potrubia a injektážnych zátok, vyhotoviť video monitoring potrubia a  podrobnú dokumentáciu s popisom celkového stavu potrubia.

 
Po výbere kotviacich bodov zahájila skupina záchranárov – lezcov, prípravu ukotvenia lán potrebných k spusteniu lezcov do privádzača. V privádzači bola vykonaná dokumentácia banskými záchranármi- lezcami . Postupne od hornej úrovne zalomenia privádzača boli lezci spúšťaní do potrubia a  vykonávali potrebnú dokumentáciu stavu potrubia.
 
Výsledky prieskumu boli odovzdané objednávateľovi na dátovom nosiči vo forme fotodokumentácie a filmového záznamu.
 
 
 
 Cierny Vah 02Cierny Vah 01
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cierny Vah 04

Cierny Vah 03

Popri hlavnej úlohe banskej záchrannej služby ktorou bezpochyby je vykonávanie rýchlych a účinných zásahov na záchranu ľudských životov a majetku pri závažných prevádzkových nehodách vrátane poskytovania prvej pomoci v podzemí je aj v zmysle § 1 Vyhlášky SBÚ č.69/1988 Zb. vykonávanie prác v nedýchateľnom  alebo zdraviu škodlivom prostredí.

Na základe požiadania fy Transpetrol a.s. závod v Šahy šiesti banskí záchranári vykonali takúto prácu 16.11. v zásobníku ropy s kapacitou cca 65 000m3. Išlo o výmenu poškodenej odtokovej hadice dažďovej vody z pohybujúceho sa plaváka, ktorého poloha je daná výškou hladiny ropnej zásoby. Keďže táto hadica je vedená vnútrom telesa zásobníka a prechádza uskladnenou ropou jej poškodenie spôsobovalo úbytky na zásobách a kládlo nároky na čistenie odvádzaných vôd zo závodu.

Sahy 2011 1Sahy 2011 2

 

 

 

 

 

 

 

Napriek tomu že zásobník bol pred zahájením práce vyprázdnený na dne zásobníka zostala nepríjemná 10 – 20 cm hrubá vrstva čiernej lepkavo mazľavej hmoty z ktorej sa neustále uvoľňovali plynné horľavé uhľovodíky. V pracovnom priestore do ktorého bol vstup len cez kruhový otvor 600 mm. sa neustále vytvárala výbušná zmes. Samotný pracovný priestor bol vymedzený kruhovým dnom zásobníka o priemere 80m a plavákom ,ktorý bol podstojkovaný 2m dlhými stojkami.
Úloha zdanlivo jednoduchá si vyžadovala plné sústredenie všetkých zúčastnených. Už len chôdza po takomto povrchu predstavovala psychickú záťaž. Poškodenú hadicu bolo potrebné odskrutkovať s iskrovo bezpečným náradím na dvoch miestach. Takto demontovanú hadicu značnej hmotnosti ( priemer 150mm s pevnými prírubami o dĺžke 60m ) bolo treba ručne transportovať z telesa zásobníka a na dennom svetle ekologicky uskladniť. Novú hadicu dopraviť na miesto a upevniť. Celá operácia si vynútila i enormné množstvo fyzických síl.

Práce sa ku spokojnosti objednávateľa vykonali v bežnom výjazdovom ošatení, ktoré bolo navyše chránené celotelovým ochranným plášťom v antistatickom prevedení odolným voči ropným látkam a za pomoci neautonómnych dýchacích hadicových vzduchových prístrojov. 
Počas práce sa minulo na dýchanie 13 000 litrov  stlačeného vzduchu. Nemenej náročné bolo aj ošetrenie užitej techniky , každej časti ktorá prišla do styku s ropou. Až po takomto zoznámení sa s týmto“ čiernym zlatom „ si človek uvedomí aké je to svinstvo a akú daň príroda a zvlášť niektoré národy platia za naše pohodlné premiestňovanie sa motorovými vozidlami.

 

 

 V posledných dňoch roka 2011 štyria banskí záchranári, špecialisti pre prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou, opravovali tristometrový komín v ENO Zemianske Kostoľany. Na požiadanie firmy VERTICAL vymenili za plnej prevádzky a v náročných podmienkach hlavu komína. Sálalo z neho 150 stupňové teplo a koncentrácie oxidu uhoľnatého a siričitého presahovali dovolené limity. Pri práci preto používali izolačné kyslíkové prístroje BG-174 a lezeckú a špeciálnu techniku. 

 Vysunutú základňu si banskí záchranári zriadili vo výške 296 metrov. Znamenalo to dopraviť všetok materiál pomocou dvoch závesných lávok na posledný ochoz (chodník okolo obvodu komína). Po naložení potrebného materiálu začala naša 50 minútová cesta hore. Zaujímavý bol pre banských záchranárov aj výstup z lávky na posledný ochoz, ktorý pozostával zo 45 centimetrov širokého dreveného chodníka okolo celého komína bez zábradlia. Pod nohami mali zrazu otvorený obrovský priestor. Rozdýchali prístroje a naviazali sa na lano. Tento chodník preveril ich psychiku do poslednej bunky. Ich úlohou bolo vymeniť 98 kusov 45 kilogramov ťažkých liatinových segmentov, ktoré pokrývali hlavu komína za nové nerezové. 

 

Eno 2011 1

 

Komín patrí k najvyšším stavbám na Slovensku. Je to železobetónový monolit, tzv. továrenský komín. Nadoblačnou výškou kraľuje nielen svojmu závodu, ale i širokému okoliu a spolu s inými patrí k dominantám hornej Nitry.

Dolný vonkajší priemer komína má 28,5 m a hrúbku steny 0,75 m. Naopak, horný priemer len 8,5 m a hrúbku steny 0,4 m.

Dominantný komín dokonale preveril ich psychickú odolnosť aj fyzické sily. Ako im nie je cudzích 300 metrov pod zemou, nezľakli sa ani 300 m nad zemou. Sú dobre školení. Poradia si v akýchkoľvek extrémnych podmienkach.

  

Eno 2011 3Eno 2011 4

 

 

 

 V priebehu roka 2008 (07/2008 - 10/2008) pracovníci Hlavnej banskej záchrannej stanice v Prievidzi začali prvú etapu likvidačných prác G–jamy. Na základe harmonogramu prác sa k 31. októbru 2008 zlikvidovali povrchové objekty G-jamy a po štyroch mesiacoch sú asanačné práce prvej etapy ukončené.

G jama 01G jama 02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G jama odstrel 02Rozhodujúcim povrchovým objektom likvidácie bola administrativna hospodárska budova. Búracie práce sa vykonávali pomocou mechanizmov a trhacích prác, murované časti sa rozoberali ručne. Asanačné práce začali odplášťovaním budovy, nasledovalo rozobratie stropov pozostávajúcich z hliníkových profilov a odstránenie lepenky zo strechy. Kovové konštrukcie, z ktorých bol postavený skelet budovy, sa postupne predpálením oslabili. Nakoniec sa pristúpilo k odstreleniu jednotlivých podlaží a ostávajúceho skeletu dvanásťmetrovej budovy.

 

 
 
 
 

G jama odstrel 01Po likvidácii administratívnej budovy sa pokračovalo asanáciou čerpacej stanice so strojovňou, kde bolo potrebné odstrániť všetky kovové časti 
a zariadenia. Po ich odstránení sa pristúpilo za pomoci mechanizmov a trhaviny k búracím prácam. Likvidácia výmenníkovej stanice spočívala v búracích prácach stavebných materiálov a následnej demontáži kovovej konštrukcie výmenníkovej stanice. Po dohode s odborom investičnej výstavby HBP,a.s. a stavebným dozorom sa v objekte G-jamy ponechali stáť objekty trafostanice a vrátnice, ktoré budú využité počas ďalšej etapy likvidácie.

 


G jama odstrel 03Počas asanačných prác sa zároveň postupne selektoval a odvážal vzniknutý odpad. Kovový materiál sa odvážal do zberných surovín DESPE, ostatný nebezpečný odpad bol firmou HATTER odvezený na skládku 
v Handlovej a ostávajúce sutiny budú použité na zasypanie jamy po asanácii ťažnej veže, ktorá sa bude robiť v druhej etape likvidačných prác G-jamy.

 

 


G jama odstrel 04Všetky likvidačné práce vykonávala Hlavná banská záchranná stanica vo vlastnej réžii. Počas prác sme si poradili so všetkými situáciami, ktoré v priebehu prác nastali. Získali sme cenné skúsenosti s prácami za použitia trhacích prác a mechanizmov. Tieto skúsenosti môžeme zužitkovať v budúcnosti pri zákazkách podobného charakteru.

 

V samotnom závere mesiaca január (31.1.2008) došlo vo firme CONTINENTAL  Automotive Systems Slovakia vo Zvolene. na galvanizačnej linke pri riadení chemického zloženia galvanizačných kvapalín k poruche miešadla neutralizačnej nádoby Vzhľadom na vysokú agresivitu a chemizmus prostredia v nádrži bolo potrebné všetky práce vykonávať v pracovnom dýchacom prístroji. Po vznesení požiadavky na špecialistov HBZS v Prievidzi bola zorganizovaná expresná akcia s cieľom zabezpečiť rýchly a hlavne bezpečný spôsob opravy. Použitím špeciálnej techniky Hlavnej banskej záchrannej stanice pre práce nad voľnou hĺbkou, detailnej indikácii prostredia, lokalizácii poruchy a rozsahu poškodenia nefunkčného miešadla, bol po dohode s objednávateľom stanovený technologický postup a realizovaná jeho bezodkladná oprava. Galvanizačná linka nabehla do riadnej výrobnej prevádzky už vo večerných hodinách.

Zvolen 03Zvolen 04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uvedená spoločnosť postupovala v tomto prípade skutočne príkladným spôsobom zohľadňujúcim elimináciu všetkých súvisiacich nebezpečenstiev rizík a ohrození a zabezpečila požadovanú úroveň bezpečnosti práce a prevádzky pri takýchto činnostiach.

 

 

 Odvádzanie dažďovej vody zo strechy zásobníkov na ropu je riešené gumenou odvodňovacou hadicou o svetlosti JS 100. Hadica je vedená vnútorným telesom zásobníka cez plášť mimo zásobníka. Pre nefunkčnosť odvodňovacieho systému bolo potrebné zistiť príčinu a následne ju odstrániť. Prostredie v zásobníku bolo nedýchateľné s nebezpečenstvom výbuchu. Práce sme prevádzali záchranársky, s ochranou celého povrchu tela s izolačnými dýchacími prístrojmi. Prieskum potvrdil poškodenie hadice. S použitím špeciálnej techniky a náradia sme v súčinnosti s pracovníkmi spoločnosti Transpetrol vykonali demontáž poškodenej a montáž novej odvodňovacej hadice. 

Budkovce 01Budkovce 02

 

 

Miesto a čas konania :  zatopená šachta Š-52 2.etapy výstavby kanalizácie v Banskej Bystrici, 31.1.2007

Podmienky : hĺbka šachty 8,0 m, hĺbka vody 3,0 m, teplota vody 7°C, teplota vzduchu 12°C, nulová viditeľnosť pod hladinou

Cieľ akcie : prieskum dna zatopenej kanalizačnej šachty Š-52. Vyzdvihnutie technických zariadení zo zatopenej šachty.

Akciu vykonali : technickí potápači z Hlavnej banskej záchrannej stanice Prievidza.

Pri výstavbe 2.etapy kanalizácie v Banskej Bystrici došlo k neočakávanému prieniku vody a k zatopeniu jednej z budúcich kanalizačných šácht na pracovisku spoločnosti TUBAU,a.s. Žilina. Prítok vody znemožňoval jej vyčerpanie a neumožňoval obnoviť ďalšie práce na stavbe. Na likvidácii uvedenej udalosti sa podieľali aj technickí potápači z Hlavnej banskej záchrannej stanice Prievidza. Našou úlohou bolo preskúmať dno kanalizačnej šachty a vytiahnuť z vody požadované technické zariadenia. Pri prvom ponore sme zmapovali dno vytopenej šachty. Pretože nebolo možné overiť jeho stav pod technologickými zariadeniami bolo ďalej potrebné zodvihnúť z dna šachty koľaj aj s technologickým vrátkom. Po prípravných prácach sme uvedené zariadenia zdvihli a zaistili na úrovni vodnej hladiny. Následný prieskum dna nepotvrdil žiadnu anomáliu s možnosťou prieniku vody z dna šachty. Pri ďalších ponoroch sme postupne zdemontovali a vytiahli požadované zariadenia - laserový zameriavač smeru a kovové tlakové nádoby acetylénovej súpravy. 

Pri akcii sme použili v súčasnosti špičkovú techniku určenú na technické potápanie, antibakteriálne suché obleky značky Hunter v spojení s celotvárovými maskami Interspiro so zabudovaným komunikačným zariadením a vonkajšou hovorovou stanicou Bodyphone. Stanovené ciele pod hladinou sme splnili a akcia bola úspešne ukončená.

Tubau 02Tubau 04

 

Práce v nedýchateľnom resp. v zdraviu škodlivom prostredí vykonávame so špeciálnymi ochrannými pracovnými pomôckami, zodpovedajúcou ochranou celého povrchu ľudského tela vrátane dýchacích ciest. Pred prácou presne špecifikujeme prostredie a stupeň nebezpečenstva. Určíme typ a spôsob použitia špeciálnych ochranných pracovných pomôcok, špeciálnu techniku, spracujeme technologický postup až potom práce realizujeme.

 

Neratovice 01Neratovice 02Neratovice 03Neratovice 04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednou z najrozsiahlejších aktivít ktorú sme vykonávali bola likvidácia starých výrobných budov v areáli chemického závodu Spolana Neratovice v r. 2006/2007. Práce boli vykonávané na základe schváleného projektu pre likvidáciu starej ekologickej záťaže „Spolana Dioxiny“. Hlavným rizikom bol vysoký obsah dioxínov v prostredí a uskladnené chemikálie rôznorodého organického aj anorganického pôvodu. Všetky činnosti sme vykonávali pri sprísnených bezpečnostných opatreniach. V špeciálnych protichemických pretlakových oblekoch v spojitosti s ochranou dýchacích ciest sme boli dokonale izolovaní od okolitého prostredia. Postupne sme zdemontovali rozsiahlu výrobnú technológiu, rozseparovali chemikálie, otryskali kontaminované omietky a pripravili sme budovu na samotnú demoláciu.

 

 

Pri čistení kanalizácie odpadových vôd v areáli spoločnosti Slovalco, a.s. bol v kanalizácii zistený cudzí predmet ktorý sa z dôvodu veľkej hmotnosti a rozmerov nedal vytiahnuť klasickou technológiou. Zavedením kamery do kanalizácie sa zistilo že ide o liatinový kanalizačný poklop. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. ktorá čistenie realizovala nás požiadala o vypracovanie technológie na vyprostenie poklopu a následne aj o realizovanie práce.Slovalco 01 

 

Liatinový poklop mal priemer 500 mm, bol zakliesnený v horizontálnej kanalizácii o priemere 600 mm vo vzdialenosti 34 m od vstupnej vertikálnej šachty. Kanalizácia bola uložená 5 m pod povrchom. Okrem značne stiesnených pomerov a nedýchateľného prostredia bola rizikom aj možná kontaminácia. Indikáciou ovzdušia sme zistili znížený obsah kyslíka a zvýšenú koncentráciu sírovodíka. Vyprosťovacie práce sme robili v kyslíkových izolačných pracovných dýchacích prístrojoch a v špeciálnych ochranných oblekoch. Pri akcii sme použili vyprosťovaciu, lezeckú, špeciálnu, hovorovú a indikačnú techniku. Po dôkladnej príprave sme s pomocou kvalitnej záchranárskej techniky poklop úspešne vyprostili a dopravili na povrch.

  

Slovalco 03Slovalco 04

 Slovalco 02